Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Socialna služba

Socialna služba

Delo socialne službe v Domu starejših Šentjur je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu, upoštevajoč posameznikove življenjske zmožnosti.  Prosilci lahko izbirajo med vključitvijo v dnevno varstvo, začasnim bivanjem v domu ali stalno nastanitvijo.
Socialna služba se skupaj z ostalimi službami trudi za dobro počutje stanovalcev v domu. Pri nudenju storitev, oblikovanju poteka življenja in pri ponudbi programom se nenehno prilagajamo stanovalcem, njihovim željam in potrebam.

Delo socialne službe v Domu starejših Šentjur oblikujejo tri socialne delavke:

Delovni čas socialne službe je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15. ure.

Prvi stik s prosilci, svojci ter priprava na sprejem v Dom starejših Šentjur

Za namestitev v dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in so stari nad 65 let. Postopek za sprejem v dom se prične z vložitvijo prošnje za sprejem v dom.

Dokumentacija, potrebna za sprejem v dom:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove), ki jo izpolni in podpiše prosilec sam ali njegov uradni skrbnik,
 • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik,
 • izjava o postavitvi pooblaščenca,
 • izjava o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe.

Dokumenti za sprejem v dom so dostopni tudi na zavihku SPREJEM.  Prosilci ali njihovi svojci jih lahko dobijo tudi v domski recepciji ali v pisarni soc. službe.

Prosilca, ki mu zdravstveno stanje omogoča, skupaj s svojci povabimo na razgovor ter ogled doma. Ostale prosilce obiščemo na njihovem domu ali v bolnišnici. Bodočemu stanovalcu s tem približamo aktivnosti in življenje v domu, hkrati pa spoznamo njegove potrebe, želje in pričakovanja.

Delo socialne službe s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom obsega:

 • delo s prejetimi prošnjami,
 • svetovalne razgovore s prosilcem in svojci,
 • urejanje dokumentacije prosilcev,
 • pomoč posamezniku in družini,
 • možnosti uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom.

Sprejem v dom

Novi stanovalec doma se ob nastanitvi v dom najprej sreča s socialno delavko, ki ga ob prihodu v dom seznani z vsemi za življenje v domu pomembnimi zadevami: z zaposlenimi, z razporeditvijo prostorov, z njegovimi pravicami in dolžnostmi ter sklene dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve.  Nudi mu vse potrebne informacije in podporo pri vključevanju v novo okolje. Stanovalca in svojce seznani o pravici do pripomb, mnenj, ugovorov in pritožb v primeru nezadovoljstva s posamezno storitvijo.

Socialna delavka novo sprejetega stanovalca pospremi na enoto – skupino, kjer bo bival in ga predstavi sostanovalcem. Vodja skupine – enote stanovalca ob sprejemu  obišče v njegovi sobi.  Novo sprejetega stanovalca v prvih dneh bivanja obiščejo tudi ostali strokovni delavci doma, vsakega osebno pozdravi tudi direktorica doma.

Pomoč na novo sprejetemu stanovalcu in njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje nudi socialna služba z naslednjimi postopki:

 •  s spodbujanjem stanovalcev k vključitvi v različne domske aktivnosti,
 •  izvajanjem individualnega dela s stanovalci,
 •  izdelavo individualnega življenjskega načrta za vsakega na novo sprejetega stanovalca in spremljanjem uresničevanja postavljenih življenjskih ciljev,
 •  sodelovanjem z zunanjimi institucijami (CSD, društva,…).

Socialna služba izvaja tudi naloge:

 • sodelovanja in koordinacije dela s svojci,
 • sodelovanje pri izvajanju raznih domskih prireditev,
 • sodelovanja v aktivnostih in programih uvajanja gospodinjskih skupin.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost