Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Začasno bivanje

Začasno bivanje

Dom starejših Šentjur ponuja možnost začasnega bivanja za starostnike, ki sicer živijo v domačem okolju, pa bi zaradi različnih razlogov (dopust svojcev, odsotnost svojcev za nekaj dni, v primeru premostitvenih zadev, za čas čakanja na odobritev zdraviliškega zdravljenja ali rehabilitacije, za čas čakanja na ustrezno mesto v drugem zavodu), za krajši čas potrebovali organizirano oskrbo, nego in varstvo.

Možnost namestitve je od deset dni do treh mesecev.

V času začasnega bivanja se starostnikom nudi:

  •  organizirana prehrana (štirje obroki),
  •  po potrebi dietna prehrana,
  •  osnovna in dodatna oskrba,
  •  zdravstvena nega,
  •  fizioterapevtska obravnava,
  •  delovno – terapevtska obravnava,
  •  vključevanje v redne dnevne in tedenske aktivnosti v domu skladno z njihovimi željami in zmožnostmi.

Za primer začasnega bivanja je potrebno podati prošnjo za sprejem z vsemi potrebnimi prilogami.

Po prejemu popolne prošnje in pregledu prošnje na Komisiji za sprejem, premestitve in odpust vas bomo o možnostih in časovnem terminu začasne namestitve obvestili.

Za obdobje začasnega bivanja se z uporabnikom ali njegovim zakonitim zastopnikom sklene dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva, ki je časovno omejen. Cena storitve se obračuna na dan, glede na razvrstitev upravičenca v kategorijo oskrbe.

Za več informacij pokličite na 03/746-25-34 ali 051-288-601 v času od 7. do 15. ure od ponedeljka do petka oz. pišite na pnd@dom-sentjur.si.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost